Новини / Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

« назад

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите за организиране и провеждане на събития и отразяване на събитията чрез публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта, публичните събития по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01 бяха отразени във:

 


Проект  BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.