Новини / Публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

« назад

Публичната покана се финансира по проект: „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД“, по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие с договор BG16RFOP002-3.004-0169-C01.

„Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана линия за пресоване на крила за врати и разкрой на фризове – 1бр.“

 

Тръжна документация – сваляне »