Новини / „ИНТЕКСТ“ ООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.004-0169-C01

« назад

„ИНТЕКСТ“ ООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 403 936.00   лв., от които 1 226 341.92 лв. европейско и 216 413.28 лв. национално финансиране. Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на „ИНТЕКС“ ООД чрез прилагане в производствената дейност на дружеството на иновативно технологично решение, пилотно за България, за производство на крило за врата.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната и общата цел, са свързани с:

 1. Изпълнени мерки за ресурсна ефективност, съгласно препоръки от извършен одит за ресурсна ефективност.
 2. Изграждане на ресурсно ефективен модел на производство с умисъл за околната среда.
 3. Намаляване на количествата използвани суровини, спомагателни материали и съдържащите се в тях ОХВ и предотвратяване на образуваните отпадъци.
 4. Повишена конкурентоспособност и постигнат устойчив растеж на дружеството.

Основни дейности:

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини и намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта.
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 5. Визуализация на проекта.

Очаквани резултати:

 1. Внедрена автоматизирана пресоваща технология, въвеждана за първи път в България – 1 бр.
 2. Реализирани мерки за ресурсна ефективност за намаляване количествата суровини и отпадъци, включително и опасни химични вещества.
 3. Проведени 2 бр. събития за мултиплициране на резултатите от проекта.
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии – 3 бр. за мултиплициране на резултатите от проекта.
 5. Намаляване себестойността на продукцията в предприятието и повишаване на конкурентоспособността му.

 


Проект  BG16RFOP002-3.004-0169-C01 “Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.